Tìm hiểu về thể chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta vừa qua đã được làm rõ. Đây là một cơ sở quan trọng để xây dựng và triển khai. Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ và giải pháp. Việc làm này nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời gian tới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như các hoạt động trong thời gian tới của Việt Nam tại đây.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Nó chính là tên gọi cơ chế quản lý kinh tế. Đây là tên gọi do Đảng cộng sản Việt Nam tạo và triển khai từ thập niên 1990. Việc áp dụng cơ chế này cũng đã được Nhà nước ghi vào Hiến pháp Việt Nam mới nhất.

Hội thảo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hội thảo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cho đến nay, Đảng ta thừa nhận chưa có nhận thức cụ thể và đầy đủ. Thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn rất mơ hồ. Nó chỉ được giải thích theo một nguyên lý chung. Đây là nền kinh tế theo cơ chế thị trường và có sự quản lí chặt chẽ của Nhà nước.

Nguyên nhân của vấn đề là do hệ thống kinh tế này rất mới, nó chưa có trong tiền lệ lịch sử. Hơn nữa, công tác lý luận ở Việt Nam về vấn đề này còn chưa theo kịp thực tế. Gần 20 năm nước ta theo đuổi chủ trương nhưng các thể chế để hoạt động hệ thống này vẫn chưa đầy đủ.

Việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải được tiến hành lâu dài và sự thống nhất của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Luôn có sự khác nhau giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có đặc trưng như sau:

  • Đây là nền kinh tế hỗn hợp. Nó vận hành theo cơ chế thị trường và có sự điều tiết của Nhà nước. Mọi quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường này đều được tôn trọng. Các mạch kinh tế và ngành trọng yếu đều được Nhà nước quản lý. Những thông lệ quốc tế được vận dụng hợp lý.
  • Đây là nền kinh tế đa dạng trong các hình thức sở hữu. Kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế nước nhà. Mọi đất đai đều thuộc sở hữu của toàn dân
  • Đây cũng là nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Việc phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo vệ môi trường.
  • Các tổ chức về chính trị, xã hội, nhân dân và nghề nghiệp luôn được khuyến khích.
  • Việc phát triển kinh tế cũng gắn với sự tiến bộ và mọi công bằng trong xã hội. Nó gắn liền với từng chính sách phát triển đất nước.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Cơ sở lý luận và thực tế của thể chế kinh tế thị trường

Chúng ta không được nhầm lẫn rằng kinh tế thị trường chỉ gắn với chủ nghĩa tư bản. Theo lý luận của Lenin, chủ nghĩa xã hội là bước chuyển mình của chủ nghĩa tư bản. Nó chuyển chủ nghĩa tư bản để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là điều tất yếu.

Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một mô hình kinh tế hỗn hợp. Nó đan xen kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư bản tư nhân.

Cũng từ đây Lenin cũng đề ra một chính sách kinh tế mới. Chính sách này cho phép một số thị trường được tồn tại. Những ngành công nghiệp nhà nước được hoàn toàn tự đưa ra quyết định kinh tế của mình.

Nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập với quốc tế

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đã là nền kinh tế thị trường thì cần phải có sự quản lí của nhà nước. Mục tiêu đề ra chính là dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ và văn minh.

Xây dựng một nền kinh tế thị trường.
Xây dựng một nền kinh tế thị trường.

Hoàn thiện thể chế kinh tế cần song hành với đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta cần xác định rõ ràng, thực hiện đúng với vị trí, vai trò và mối quan hệ Nhà nước. Thị trường và xã hội cần phù hợp với kinh tế thị trường.

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó được thực hiện bằng việc thành lập rất nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *