Phân tích những phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Nhà nước ta đang trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nước anh em và giai cấp công nhân. Đây là nhà nước do nhân dân làm chủ và hoạt động vì lợi ích của nhân. Vậy chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa khác nhau như thế nào?

Bài viết dưới đây iabclubbock.org sẽ giúp bạn phân tích những phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong văn kiện đại hội XI của đảng để có thêm sự hiểu biết vào chế độ chính trị mà nhà nước ta đang hướng tới.

Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần. Đây là nền kinh tế hỗn hợp vừa có chịu sự ảnh hưởng của kinh tế thị trường lại chịu sự quản lí của nhà nước. Nền kinh tế này có sự phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả. Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm những chủ trương sau:

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước hết chúng ta cần phải thống nhất những nhận thức về thể chế kinh tế này cho tất cả nhân dân cùng biết. Cần thống nhất tất cả các quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như coi nền kinh tế thị trường làm cơ sở kinh tế phát triển trên định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để hiểu hơn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước hết phải hiểu: Thế nào là chủ nghĩa xã hội

Cơ chế thị trường thúc đẩy sự phát triển của mọi lĩnh vực khác
Cơ chế thị trường thúc đẩy sự phát triển của mọi lĩnh vực khác

Tiến hành đưa ra những quy mô, định hướng theo đúng quy luật kinh tế nói chung và ở nước ta nói riêng. Định hướng kinh tế thị trường dựa vào lực lượng lao động chính là giai cấp công nhân trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu xã hội và thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Hoàn thiện thể chế về sở hữu

Thể chế sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là một trong những nhiệm vụ để hoàn thiện cơ chế kinh tế này. Cơ chế sở hữu được thể hiện như sau:

–  Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà đại diện là nhà nước nước, đảm bảo và tôn trọng quyền sử dụng đất. Cơ chế sở hữu được phân chia đồng đều cho nhân dân, nhà nước chỉ đại diện nhân dân để sở hữu.

Tìm hiểu thêm về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để hiểu rõ hơn về tư tưởng xây dựng nước của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là nhiệm vụ của toàn đảng và toàn dân
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là nhiệm vụ của toàn đảng và toàn dân

– Ban hành có quy định, chính sách, pháp luật có liên quan đến các vấn đề sử dụng đất đai của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Những quy định, chính sách này sẽ đảm bảo sự công bằng về thể chế sở hữu của tất cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đất nước ta đang trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những biện pháp thể theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mac – Lenin. Những biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội bao gồm:

– Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xoá bỏ chế độ xã hội phong kiến tồn tại lâu đời trong xã hội Việt Nam xưa. Xây dựng xã hội mới công bằng, dân chủ và văn minh, kết hợp với việc cải tạo xã hội, lấy xây dựng làm nòng cốt, chủ chất và lâu dài.

Nhà nước tiến hành quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Nhà nước tiến hành quá độ lên chủ nghĩa xã hội

–  Xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có kế hoạch, biện pháp lâu dài

–  Đẩy mạnh phát huy tài dân, sức dân, của dân

–  Giữ gìn và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Như vậy, qua bài viết này các bạn đã biết con đường biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Từ đó, đất nước ta sẽ tiến hành từng bước hoàn thành con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *