Chủ nghĩa xã hội hiện thực và chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Chủ nghĩa xã hội hiện thực là gì? Chủ nghĩa xã hội hiện thực là kết quả của sự vận động và phong trào hiện thực. Nó là chế độ chính trị, kinh tế và xã hội. Và nó được thành lập sau khi giai cấp công nhân giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, chúng ta dần xây dựng cơ sở vật chất, tư tưởng, văn hóa theo quy luật của chủ nghĩa xã hội. 

Cùng iabclubbock.org tìm hiểu cụ thể trong bài viết hôm nay nhé!

Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng dùng để phân biệt với chủ nghĩa xã hội khoa học. Xét theo triết học, chủ nghĩa xã hội hiện thực là đối tượng được phản ánh. Còn lý luận về chủ nghĩa xã hội hiện thực lại là cái phản ánh.Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chúng ta cần đúc kết kinh nghiệm, tổng kết lí luận. Từ đó, hiểu được chủ nghĩa xã hội hiện thực là gì?

Quân dân ta thời kì kháng chiến chống Mỹ.
Quân dân ta thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Mục đích chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một quá trình. Quá trình này cần sử dụng đến tiềm lực của đất nước. Quan trọng nhất chính là tiềm lực về quốc phòng an ninh. Để chúng ta đánh bại ý muốn xâm lược của kẻ thù.

Mục đích chiến tranh bảo vệ tổ quốc của chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta muốn bảo vệ vững nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Chúng ta giữ vững ổn định về chính trị, môi trường hòa bình. Lúc đó, sẽ phát triển đất nước theo định hướng của xã hội chủ nghĩa

Đối tượng tác chiến của các cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

Khái niệm chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ đưa loài người đến với hội nhập. Trong tình hình hội nhập, chúng ta cần làm rõ đối tượng và đối tác. Cần hiểu rõ đâu là đối tượng để ta tác chiến và đâu là đối tác để làm ăn chung.

Đối tượng tác chiến là ai?

Đối tượng tác chiến của ta chính là những kẻ có hành động xấu, muốn phá hoại và xâm lược. Chúng muốn lật đổ cách mạng nước ta. Tất cả những người như vậy đều là đối tượng tác chiến của ta.

Quân và dân ta hết lòng bảo vệ tổ quốc.
Quân và dân ta hết lòng bảo vệ tổ quốc.

Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là cuộc chiến toàn dân. Chúng ta lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm sức mạnh. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam.
  • Đây là cuộc chiến tự vệ cách mạng. Nhằm bảo vệ độc lập và tự do của dân tộc. Bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ nước nhà. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nhân dân và tất cả thành quả của cách mạng.
  • Đây cũng chính là cuộc chiến mang tính hiện đại về vũ khí, trang bị và tri thức. Nhưng điều hiện đại đầu tiên đó chính là con người. Con người đã nắm bắt và làm chủ được khoa học kỹ thuật. Từ đó biết phòng và đấu tranh lại các cuộc chiến có sử dụng vũ khí công nghệ.

Đặc điểm chính của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

  • Trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay, chiến tranh nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu lớn. Mục tiêu lớn của thời đại đó chính là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ.
Quân dân một lòng bảo vệ nước nhà.
Quân dân một lòng bảo vệ nước nhà.
  • Cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nó là cuộc chiến mang tính tự chủ , tự lực và tự cường. Dựa vào sức lực của mình là chính. Nhưng ta cũng được sự đồng tình và giúp đỡ của loài người tiến bộ trên thế giới.
  • Trong chủ nghĩa xã hội hiện thực, đất nước cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Từ thế trận quốc phòng đến an ninh nhân dân. Việc làm này sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp cho Tổ quốc.

Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là chiến lược quân sự. Nó dùng để chỉ chung cho các cuộc chiến giải phóng dân tộc do nhân dân Việt Nam tiến hành.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *