Khái niệm cách mạng và nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng được diễn ra nhằm lật đổ chính quyền cũ mà cụ thể là chính quyền tư bản. Cuộc cách mạng nổ ra nhằm thay đổi chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời, bóc lột thành chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, liêm chính, hoạt động vì lợi ích của nhân dân. 

Bài viết sau iabclubbock.org trình bày chi tiết về Khái niệm cách mạng và nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa:

Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay nhằm xóa bỏ chế độ chính quyền yếu kém cũ để lập ra chính quyền tiên tiến mới. Chính quyền mới sẽ mang hệ tư tưởng hiện đại, khách quan, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích xóa bỏ giai cấp bóc lột. Chế độ địa chủ nô lệ tồn tại lâu đời trong các tầng lớp nhân dân, thay vào đó là quyền bình đẳng, công bằng giữa người với người.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo
Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo

Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng chính trị, do giai cấp công nhân lãnh đạo, cùng với quần chúng nhân dân xây dựng một xã hội văn mình, giàu đẹp. Kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là việc giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền. Thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản – đây là nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Sau khi đã thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công, giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành xây dựng nhà nước, cải tạo xã hội cũ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,… Xây dựng xã hội mới nhằm mục đích thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính dân chủ: của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực nằm trong tay nhân dân.

Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa

Nguyên nhân của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là việc mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội, mâu thuẫn giữa địa chủ và nô lệ, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Nô lệ và giai cấp vô sản chính là giai cấp bị bóc lột, phải chịu sưu cao, thuế nặng, làm không đủ cơm ăn ba bữa. Chính vì vậy, họ vùng lên để đấu tranh và giành lại quyền lợi cho chính bản thân mình.

Đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa là liên bang Xô Viết
Đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa là liên bang Xô Viết

Hơn nữa, chế độ tư bản là chế độ người bóc lột người. Đây là một chế độ khắc nghiệt. Giai cấp nô lệ một cổ hai tròng phải chịu đựng sự chèn ép của tất cả các tầng lớp cao hơn trong xã hội. Tư sản coi những người vô sản giống như nô lệ, con vật tùy ý mà sai xử, hành hạ. Bởi lẽ đó, những cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày càng bùng lên mạnh mẽ tại các quốc gia mà tiêu biểu là liên bang Xô Viết.

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự giác ngộ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giai cấp công nhân trên cơ sở tiếp nhận lí luận chủ nghĩa cách mạng khoa học học mà tiêu biểu là chủ nghĩa Mác- Lênin. Từ đó giai cấp công nhân sẽ tự vận động quần chúng, tiến hành cách mạng.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin
Cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê nin

Các tư tưởng về chủ nghĩa cách mạng đã thấm nhuần vào tư tưởng của giai cấp công nhân, giai cấp này sẽ đứng lên đấu tranh. Từ đây, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ trở thành cuộc đấu tranh giai cấp tự giác. Người công dân sẽ thực hiện đấu tranh chính trị công khai, tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi. Và từ đó có sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng lớn Mác – Lênin

Như vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân, do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ tư bản người bóc lột người và tiến tới chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, văn minh. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra trên nền tảng giác ngộ chủ nghĩa cách mạng học và chủ nghĩa Mác – Lenin.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *