Bản chất và khái niệm nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội là gì?

Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chính là hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

Bài viết dưới đây iabclubbock.org sẽ cho các bạn biết bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam và bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không có bất kì lợi ích nào khác. Nhà nước hoạt động trên cơ sở của Hiến pháp, Tư pháp và Hành pháp.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy đặc điểm?

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu hàng đầu của Đảng và nhà nước ta. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay cần:

– Xây dựng và thực thi quyền dân chủ. Người dân có quyền và trách nhiệm thực hiện các quyền của mình để quản lí nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo quyền làm của nhân dân.

Nhà nước hoạt động trên cơ sở nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà nước hoạt động trên cơ sở nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

– Tổ chức hoạt động và thực hiện khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp và pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi của nhân dân và mọi tổ chức chịu quản lí của pháp luật

– Đảm bảo quyền lợi của con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà nước và xã hội. Nhân dân có quyền làm chủ và trực tiếp bầu ra những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước

Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước được lãnh đạo bở Đảng với nòng cốt là khối đại đoàn kết giai cấp công – nông – tri thức. Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân, phục vụ cho lợi ích của nhân và tất cả đều lấy nhân dân làm đầu. Nhà nước hoạt động trên cơ sở công bằng, văn minh và bình đẳng.

Người dân có quyền bầu lãnh đạo trong cơ quan chức năng nhà nước. Những người được bầu sẽ thay mặt nhân dân trực tiếp quản lí các vấn đề của nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích tối cao cho nhân dân.

Nhà nước do nhân dân làm chủ và quyết định các vấn đề quan trọng trong nhà nước
Nhà nước do nhân dân làm chủ và quyết định các vấn đề quan trọng trong nhà nước

Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở những điểm sau:

–   Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa trước hết phải mang bản chất của giai cấp công nhân. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Nhân dân có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong nhà nước.

–  Nhà nước mang tính dân tộc, dân chủ sâu sắc. Tính dân tộc là nguồn gốc phát triển của nhà nước. Các dân tộc có chữ viết, tiếng nói riêng, được đảm bảo giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc vốn có.

–   Nhà nước phát triển dựa vào lực lượng sản xuất chính là người lao động. Người lao động tiến hành làm ra của cải vật chất nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển.

Như vậy, qua bài viết này chúng ta đã hiểu biết về bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thông qua bài viết này chắc hẳn các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về thể chế chính trị ở nước ta.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *