Sơ đồ bộ máy và bản chất nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân và hoạt động theo lợi ích của nhân dân. Tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước đều phải đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ liên bang Xô Viết. Đây là quốc gia đầu tiên đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa và mở đầu cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước phát triển dựa trên nền tảng chủ nghĩa của Mac – Lenin.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đi theo ánh sáng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đi theo ánh sáng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Nhà nước cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả các hoạt động của nhà nước đều phục vụ quyền lợi của nhân dân. Nhà nước của dân là nhà nước do giai cấp công nhân, nông dân và tri thức tiến hành cách mạng nhằm lật đổ chính quyền phong kiến, tư bản cũ. Nhà nước do dân có nghĩa là tất cả bộ máy chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương đều do nhân dân bầu cử và được nhân dân lựa chọn, ủy quyền thực hiện các hoạt động trong bộ máy nhà nước.

Nhà nước vì dân là nhà nước phục vụ vì lợi ích của nhân dân. Dựa trên cơ sở công bằng, bình đẳng, các cơ quan nhà nước sẽ tiến hành thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của nhân dân.

Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa

Theo iabclubbock tìm hiểu thì nhà nước xã hội chủ nghĩa gồm các cơ quan hành pháp, tư pháp, luật pháp và công tố. Trong đó luật pháp chính là cơ quan quyền lực xét xử cao nhất trong bộ máy nhà nước. Những cơ quan luật pháp sẽ có trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống của nhân dân. Những tranh chấp tài sản, đất đai, vợ chồng,… đều do các cơ quan luật pháp tiến hành xét xử.

Nhà nước hoạt động vì lợi ích tối cao của nhân dân
Nhà nước hoạt động vì lợi ích tối cao của nhân dân

Bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa chính là bảo vệ quyền lợi của nhân dân một cách công bằng và liêm chính. Những cơ quan này sẽ có nhiệm vụ xét xử, phân giải cũng như giải quyết tất cả vấn đề tồn tại trong cuộc sống nhân dân. Đứng đầu cơ quan luật pháp cấp trung ương là toà án nhân dân tối cao và thấp nhất là toà án nhân dân cấp địa phương.

Nhà nước chuyên chính vô sản

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo, đại biểu cho phương thức sản xuất mới và đảm bảo lợi ích của công nhân, nông dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không còn chế độ người bóc lột người, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng.

Theo quan điểm của Mác-Lênin thì hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa phát phát triển theo từng giai đoạn từ thấp đến cao, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, và nước ta đang từng bước phát triển hình thái kinh tế.

Đây là nhà nước của giai cấp công nhân mà tiêu biểu là khối đại đoàn kết toàn dân
Đây là nhà nước của giai cấp công nhân mà tiêu biểu là khối đại đoàn kết toàn dân

Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đã xóa bỏ đi những nguyên tắc vô lí, khắt khe trong thể chế phong kiến và tư bản chủ nghĩa trước đây. Không còn sự phân chia giai cấp, cũng không còn việc cưỡng đoạt, độc chiếm của cải. Tất cả mọi người đều công bằng và được đối xử như nhau trong xã hội.

Tóm lại, bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa chính là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Nhà nước luôn đảm bảo quyền lợi tối cao của nhân dân một cách công bằng, liêm chính. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước chuyên chính vô sản hoạt động vì nhân dân.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *