Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nằm trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Đây là nhà nước kiểu mới khác hẳn so với các nhà nước tư bản, bóc lột. Bài viết dưới đây iabclubbock.org sẽ cho các bạn biết bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa luôn đặt mọi quyền của người dân lên hàng đầu. Đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Nhà nước có trách nhiệm phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Nhân dân của quyền bầu cử, bãi nhiệm các chức vị trong bộ máy nhà nước.

Đây là nhà nước của giai cấp công dân, nông dân và trí thức
Đây là nhà nước của giai cấp công dân, nông dân và trí thức

Nhà nước xã hội chủ nghĩa với khối liên minh công – nông – tri thức luôn hoạt động đặt lợi ích tối cao của nhân dân lên hàng đầu. Nhân dân thực hiện quyền lực thông qua bộ máy chính quyền nhân dân các cấp và Quốc Hội. Nhân dân còn thực hiện quyền lực của mình thông qua các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, bày tỏ yêu cầu, nguyện vọng của mình đối với những cơ quan nhà nước.

Tìm hiểu thêm về cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Và những quan niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa để có cái nhìn chính trị đúng đắn.

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những cơ quan sau:

Cơ quan quyền lực – cơ quan đại diện (Lập pháp)

Cơ quan này có gồm có quốc hội là cơ quan có quyền lực cao nhất và hội đồng địa phương là cấp thấp nhất có thể đại diện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tất cả các cơ quan này đều do nhân bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền nhà nước. Hội đồng địa phương sẽ nhận những yêu cầu của nhân dân đối với nhà nước và gửi lên những cơ quan có quyền lực cao hơn.

Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân
Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân

Cơ quan hành chính (Hành pháp)

Cơ quan hành chính bao gồm chính phủ ở cấp trung ương và các ủy ban ở cấp địa phương. Những cơ quan này sẽ có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề, mâu thuẫn cho nhân dân. Đồng thời đảm bảo cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cơ quan xét xử (Tư pháp)

Cơ quan xét xử bao gồm tòa án nhân dân tối cao và các tòa án nhân dân địa phương. Những cơ quan này sẽ có nhiệm vụ xét xử, hòa giải các vấn đề trong nhân dân như ly hôn vợ chồng, tranh giành tài sản, tranh chấp các vấn đề trong kinh doanh, …

Những buổi họp quốc hội thường niên
Những buổi họp quốc hội thường niên

Cơ quan kiểm soát (Công tố)

Cơ quan này bao gồm viện kiểm sát nhân dân tối cao ở cấp trung ương và các viện kiểm sát nhân dân ở cấp địa phương. Những cơ quan này sẽ thực hiện giải quyết các vụ việc tố tụng hình sự và đưa ra những phán quyết của nhà nước đối với người vi phạm. Các cơ quan này sẽ tuân theo luật pháp nhà nước để tiến hành xử phát những đối tượng có hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến chuẩn mực đạo đức xã hội.

Hiện nay, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang còn chậm, cán bộ và nhân dân chúng ta cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh hơn.

Trên cơ bản, sơ đồ bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng giống như các nước khác nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhà nước đều gồm 4 cơ quan là lập pháp, hành pháp, tư pháp và công tố. Các cơ quan này đều hoạt động trên cơ sở vì lợi ích của nhân dân và phục vụ cho nhân dân.

Như vậy, qua bài viết này các bạn đã biết về bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là nhà nước của giai cấp công nhân, nông dân và tri thức. Nhà nước này hoạt động vì lợi ích cao nhất của nhân dân dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *